Stambuł stawia na pieszych.


Projekty zamknięcia na ruch kołowy ulic w miastach na całym świecie pokazują, że przekształcenie miejskiego środowiska dla pieszych może generować szereg korzyści, z wyższym poziomem aktywności fizycznej oraz większej aktywności gospodarczej (o tym już pisaliśmy). Stambuł, pokazał ile można zrobić dla pieszych i jak zwiększać nie tylko jakość powietrza, ale przede wszystkim życia w obszarze zurbanizowanym.blue-mosque-520634_640

Historyczny Półwysep, jedna z najbardziej znanych dzielnic Stambułu, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest sercem handlu i turystyki w mieście. Codziennie przyciąga około 2,5 mln odwiedzających. Badania prowadzone na terenie tej dzielnicy wyraźnie wskazywały, że dalsza eksploatacja samochodów i brakiem zmniejszenia emisji CO2 ma negatywny wpływ na znajdujące się tam zabytki.

W 2005 roku wystartował pierwszy projekt  zamknięcia ruchu kołowego w tym regionie. W 2010 roku raport z EMBARQ “Istanbul Historic Peninsula Pedestrianization Project- Current State Assessment”, w którym wyznacznikiem była poprawa społecznej i gospodarczej struktury czy jakości środowiska, sprawdził jakość ruchu i życia na półwyspie. Ankietowani zgodnie stwierdzili, że zakłócenia spowodowane pojazdami silnikowymi i hałasem pojazdów znacznie spadły po wyłączeniu ruchu samochodowego. Co ważne, 61 procent pracowników lub właścicieli firm odnotowała spadek zanieczyszczenia powietrza, podczas gdy tylko 52 procent mieszkańców stwierdziło, że jakość powietrza uległa poprawie. Jako całość, badania wykazują ogólny wskaźnik satysfakcji na poziomie 80 % wśród mieszkańców, studentów, pracowników i właścicieli firm.

Mapa Historycznego Półwyspu w Stambule po ograniczeniu ruchu samochodowego, z wyszczególnieniem jego dużej skali i wysiłków na rzecz integracji różnych metod transportu. (Grafika stworzona przez EMBARQ Turcja)

Ostatnie starania w kwestii ograniczenia ruchu kołowego pokazują, że zanieczyszczenie powietrza wyraźnie spadło. Wskazuje to choćby najnowszy raport  “Assessment of the Air Quality Effects of Pedestrianization on Istanbul’s Historic Peninsula” opracowany przez EMBARQ Turcja.

Dane wskazują, że szkodliwe gazy, takie jak dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, zmniejszyły się znacznie po ograniczeniu ruchu samochodowego. Inne emisje związane z ruchem również spadły na krańcu Półwyspu Historycznego

W północno-wschodniej części Historycznego Półwyspu, w której nie zostały wprowadzone zmiany i nie ograniczono tam ruchu kołowego, odnotowano wyraźną różnice w jakości powietrza, gdzie spadek ilości zanieczyszczeń powietrza był niewielki

Kolejnym krokiem władz Stambułu w celu większego otwarcia na ruch pieszy i zmniejszania zanieczyszczenia będzie:

  • Kompleksowy, długoterminowy plan transportowy i utworzenie strefy niskoemisyjnej na półwyspie
  • Konsekwentne egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia ​​deptaków bardziej przyjaznych dla pieszym.
  • Zintegrowanie środków uspokojenia ruchu (np. odpowiednia polityka parkingowa, optyczne zawężenie pasów ruchu za pomocą oznakowania poziomego, progi zwalniające) oraz stworzenie wydajnego systemu transportu masy z dużą nośnością.
  • Stworzenie zintegrowanej infrastruktury rowerowej.

Pamiętajmy:

Emisje pojazdów mechanicznych są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza i wywołują jedne z najbardziej negatywnych skutków na zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) , narażenie na duże natężenie ruchu samochodowego, np. ludzi mieszkających w pobliżu głównych dróg wpływa szkodliwie na zdrowie i zwiększa śmiertelność. W samym tylko 2012 roku, zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz spowodowało 3,7 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie, z czego 88 procent miało miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Źródło: http://www.sustainablecitiescollective.com/, http://www.wricities.org/